Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. For å forebygge muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. I følge Arbeidsmiljølovens §4-4 skal arbeidet «innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid».

En av våre bedriftsfysioterapeuter kan bistå virksomheten med ergonomiske kartlegginger, risikovurderinger, undervisning m.m.

I enhver virksomhet skal helsemessig risiko kartlegges og vurderes (Arbeidsmiljølovens §3-1). Dette innebærer også ergonomiske hensyn (jf. Forskrift om utførelse av arbeid §23-1). Ergonomiske kartlegginger og risikovurderinger er nyttige verktøy for å utvikle handlingsplaner som ivaretar ergonomiske forhold på arbeidsplassen.

Ved en ergonomisk kartlegging blir det foretatt en vurdering av hvorvidt arbeidsplassenes utforming er tilpasset de arbeidstakerne som jobber der, enten på individ- eller gruppenivå. Vi ser blant annet på arbeidsplassens utforming, omgivelser, lysforhold, behov for anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr og hjelpemidler. En ergonomisk kartlegging kan utføres alene eller som del av en risikovurdering av tungt og ensformig arbeid. Risikovurderingen er en systematisk metode for å identifisere og vurdere risikofaktorer for å utvikle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Arbeidstakernes belastninger i form av bl.a. løft, skyv, trekk, arbeidsstillinger og ensformig arbeid vurderes.

Arbeidstakere som jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om synsundersøkelse (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-4). Når det oppdages synsproblemer ved dataarbeid, kan dette skyldes synsergonomiske forhold som synsavstand, plassering av dataskjerm, blending og reflekser. Slike forhold vurderes av bedriftsfysioterapeut.

Ved endringer eller flytting av arbeidslokaler vil vi anbefale at bedriftshelsetjenesten involveres allerede i planleggingsfasen. Vår kunnskap kan benyttes også i andre sammenhenger, for eksempel ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Med sin kunnskap om ergonomi, kan bedriftsfysioterapeuten bistå som rådgiver i arbeidsplassens utforming og innredning.

Det er viktig at alle ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kunnskap og opplæring om ergonomiske forhold som kan påvirke deres helse (jf. Forskrift om utførelse av arbeid §23-2). Undervisning om ergonomi på arbeidsplassen kan skreddersys til den bedriften du jobber i og tilpasses bransjespesifikke eksponeringer. Dette kan omhandle blant annet arbeidsstillinger, manuell håndtering som f.eks. løft, viktigheten av variasjon, samt påvirkning av organisatoriske og psykososiale faktorer. Undervisning i ergonomi kan gjerne gjennomføres i etterkant av en ergonomisk kartlegging eller risikovurdering

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

  alna.hms@alnahms.no
  23 24 99 00

  Meny