Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Alna HMS-senter har medarbeidere med god kunnskap innen det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. Vi kan bistå dere med å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet også på dette området. I tillegg bistår vi med råd og veiledning blant annet tiltak som ventilasjon, avsug og verneutstyr.

Ønsker du å lese om er ergonomi trykk her.

Alna HMS-senter bistår både i forhold til hørselsskadelig støy og sjenerende støy, for eksempel i landskap. Vi gjennomfører kartlegging og vurdering av støyforhold på arbeidsplassen i basert på støykrav i Arbeidstilsynets forskrifter.

Ut fra målingene og andre opplysninger bistår vi ved risikovurdering av støyeksponering. Vi kan gjøre oktavbåndsmålinger (måle lydnivået på forskjellige frekvenser) dersom det synes nødvendig. Vi bistår også bedriftene med råd og veiledning vedrørende støyreduserende tiltak.

Ansatte i Alna HMS-senter bistår i forhold til vurdering av eksponering for vibrasjoner. Vi bistår med risikovurdering og tiltak og underviser ansatte, ledere og verneombud om temaet. Vi bistår også med informasjon om hvem som kan bistå med kartlegging av vibrasjoner i arbeidsmiljøet.

Inneklimaet vårt består av en rekke faktorer, og det kan være mange årsaker til at man på mange arbeidsplasser opplever dårlig inneklima. Temperatur, trekk, mangelfull ventilasjon, samt unødvendig forurensing i form av støv, er kanskje de vanligste årsakene. Andre årsaker, som blant annet belysning- og støymessige forhold, kan også ha innvirkning. Alna HMS-senter har god kunnskap innen feltet og kan bistå med kartlegging av de ulike faktorer som bidrar til inneklimaet – hver for seg eller samlet. Vi har umiddelbar tilgang til nødvendig måleutstyr og kan på denne måten utføre målinger av de ulike faktorene som påvirker inneklimaet. Vi vil videre foreslå tiltak som kan forbedre forholdene.

Ved endringer eller nyetablering av lokaler vil Alna HMS-senter kunne bidra med råd og veiledning slik at lokalene kan tilrettelegges best mulig for et fremtidig godt inneklima.

Riktig belysning er viktig for utførelse av arbeidet på best mulig måte, samt redusere faren for ulykker. Vurdering av belysning består i å vurdere lysstyrke, luminans, blendingsforhold og reflekser. Vi har utstyr både for å måle lysstyrke og luminans.

Det brukes store mengder kjemiske produkter i norske bedrifter. Mange av disse kan påføre arbeidstakerne skader og plager både på kort og lang sikt ved feil eller uvettig bruk. Etseskader, eksemer, hudallergier og alvorlige luftveislidelser er noen av de problemene som kan oppstå etter uheldig eksponering fra kjemikalier. Arbeid med kjemisk helsefare er et prioritert område for yrkeshygienikerne i Alna HMS-senter. Våre yrkeshygienikere er svært erfarne på området og kan bistå bedriftene med følgende:

Risikovurderinger

For å forsøke å unngå uheldig eksponering fra kjemiske produkter er det nødvendig å gjøre vurderinger av de forskjellige kjemiske produkter med tanke på skadepotensiale, mengder som brukes, hvor mange arbeidstakere som kan bli eksponert og i hvilket omfang, hvilke vernetiltak som er tilgjengelig, hvordan produktene merkes, oppbevares, om det er behov for spesiell opplæring av arbeidstakerne og om det må tas spesielle forholdsregler ved avfallshåndteringen for å unngå skade på miljøet.

Bistand med etablering og oppdatering av stoffkartotek

Alna HMS-senter kan bistå med rutiner for stoffkartotek, vurdering av kvaliteten på de forskjellige sikkerhetsdatablader samt revisjon og oppdatering av stoffkartoteket.

Kartlegging av kjemiske eller biologiske faktorer

Ved arbeidsoperasjoner som fører med seg større mengder gass/damp, støv eller tåke som arbeidstakerne kan komme til å puste inn vil det være behov for vurderinger av forurensningsnivået slik at vi kan hindre arbeidstakerne i å pådra seg sykdom. Normalt gjøres dette med utgangspunkt i målinger, men teoretiske beregninger kan også være aktuelle. Alna HMS-senter har noe måleutstyr selv, men samarbeider med anerkjente laboratorier i Oslo-området med tanke på analyse av de innsamlede prøver og leie av nødvendig prøvetakingsutstyr. Eksempler på noen typer måleoppdrag vi kan gjennomføre: Totalt / respirabelt/ inhalerbart støv, sveiserøyk, oljetåke / oljedamp, løsemidler, gasser og biologiske faktorer. Leie av utstyr og analysekostnader kan ved enkelte tilfeller komme i tillegg. Dette informeres om og avtales ved avtale om prosjekt. Nedenfor er beskrevet aktuelle faktorer vi kan måle. Målinger utføres etter Arbeidstilsynets publikasjon “Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren” og refererer til grenseverdiene i “Forskrift om tiltaks- og grenseverdier” eller andre aktuelle verdier det kan være aktuelt å sammenligne med dersom det ikke finnes norske grenseverdier.

Opplæring

Kunnskap om de kjemiske produktene som brukes er viktig for å kunne håndtere dem forsvarlig og unngå helseplager. Alna HMS-senter kan bistå med generell opplæring i bruk av HMS-datablader og stoffkartotek, samt helsefare ved bruk av bedriftens kjemikalier.

Veiledning i valg og bruk av verneutstyr

Noen arbeidssituasjoner krever verneutstyr som en ekstra barriere for unngå påvirkninger fra kjemikalier. Beskyttelse av hud, øyne eller åndedrett kan være helt nødvendig. Alna HMS-senter har god oversikt over tilgjengelig verneutstyr og kan gi bedriften råd om valg av utstyr og rutiner for bruk og vedlikehold av utstyret.

Etter alle risikovurderings-, måle- eller kartleggingsoppdrag skrives det en rapport til bedriften med resultatene fra kartleggingen. Rapporten skal i tillegg inneholde bakgrunn for målingene, beskrivelse av blant annet målemetode og forutsetninger / hendelser under målingene samt en vurdering av resultatene.

Risikovurdering av abeidsmiljøet for gravide/ammende arbeidstakere

Det viktig at arbeidsmiljøet generelt er så godt og rutinene så gode at det er trygt for gravide på arbeidsplassen. Likevel samrbeider bedriftslege, bedriftsfysioterapeut og yrkeshygieniker med bedriften om en helhetlig risikovurdering av arbeidsmilljøet for gravid/ammende ansatt eller ansatt som planlegger graviditet. Spesielt ved arbeid med stråling eller farlige kjemikalier er det viktig at denne vurderingen gjøres så tidlig som mulig eller aller helst før graviditet da eksponering i første trimester kan være farligst for fosteret. Vi deltar gjerne i arbeidet med rutinene ved håndtering av kjemikalier, stråling og så videre.

Kontakt oss uforpliktende

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Melding

  ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

  alna.hms@alnahms.no
  23 24 99 00

  Meny