Kriser og ulykker

Med vold/trusler på arbeidsplassen menes generelt verbale fornærmelser, grove fysiske eller psykiske overgrep fra for eksempel fra kunder og klienter, der medarbeideres helse og sikkerhet utsettes for fare. Volden kan også ha et rasistisk eller seksuelt preg.

Forebygging av vold finner sted på to nivåer. På det første er målet å hindre voldelige handlinger eller i det minste å redusere antall tilfeller.

På det andre nivået, hvis voldshandlingen har funnet sted, er målet å gi støtte og hjelp til de som er rammet. Formålet med denne hjelpen er å begrense negative psykiske ettervirkninger av episoden.

Når en krise eller ulykke oppstår kan Alna HMS-senter bistå dere med å takle dette på en god måte.

Beredskapsplan
Mange bedrifter har behov for å ha en beredskapsplan som beskriver hvem som gjør hva dersom det skjer en alvorlig ulykke eller annen krise. F.eks. et uventet dødsfall blant de ansatte eller en alvorlig ulykke. Alna HMS-senter kan bistå bedriftene i prosessen med å utarbeide en slik plan.

Kriseoppfølging på bedrift etter ulykke

Når det skjer en alvorlig ulykke i en bedrift kan vi tilkalles på kort varsel for å samle de som er på arbeidsplassen. De ansatte får snakke om det som har skjedd for å komme i gang med bearbeidelsen av hendelsen. Avhengig av hvor alvorlig hendelsen har vært kan vi ha slike samlinger etter behov i tiden etterpå. Vi gir også individuelle samtaler for de som måtte trenger det.

Ran og trusler

Noen bedrifter er utsatt for ranstrusler og vold mot ansatte. Det beste er selvsagt å sette inn forebyggende tiltak. Når risikoene for slike hendelser er stor er det i tillegg til det forebyggende arbeidet nødvendig å ha en plan for hva en gjør dersom det allikevel skjer. Alna HMS-senter bistår med begge deler.

Kriseoppfølging etter ran/trusler etc.

Når noen har vært utsatt for slike hendelser gir vi støttesamtaler slik at de involverte får bearbeidet hendelsen på en god måte. Vi gir oppfølgingssamtaler / debrifing etter ran og trusler om vold, både i grupper og individuelt, avhengig av situasjonen.

Kontakt oss uforpliktende

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Ditt telefonnummer (obligatorisk)

    Melding

    ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

    alna.hms@alnahms.no
    23 24 99 00

    Meny