Systematisk HMS-arbeid

For at en bedrift skal kunne drives på en god og effektiv måte er det blant annet viktig med gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, ryddige lokaler og sikre produkter. Et systematisk HMS-arbeid og et godt HMS-system vil være med på å gjøre prosesser enklere og mer oversiktlig. Alle bedrifter er i følge internkontrollforskriften pålagt å ha et slikt system.

Når vi snakker om systematisk HMS-arbeid, snakker vi om kontinuerlig overvåking av arbeidsmiljøet. Vi må planlegge, kartlegge, følge opp og forbedre.

Alna HMS-senter, ikon prosesser

Iht. internkontrollforskriften §5 skal alle bedrifter ha oversikt over og kunne dokumenterer HMS-arbeidet i bedriften. For å kunne arbeide systematisk og analytisk er det viktig med et system som er enkelt og oversiktlig. Vi kan bistå dere med å utarbeide et HMS-system som er tilpasset risikoforholdet og størrelsen på deres bedrift.

Har du behov for hjelp til vurdering av tidligere HMS-perm/-system kan vi bistå med det, samt gi anbefalinger til utbedringer med tanke på innhold og utforming.

Klarer man å identifisere risikofaktorene som kan føre til skader og sykdom har man en unik mulighet til å iverksette tiltak før skader og sykdom inntreffer. Det finnes mange måter å gjennomføre risikovurderinger på. Fra de generelle som grovt sett tar for seg alle typer arbeid i bedriften til de detaljerte som tar for seg helt spesielle arbeidsoperasjoner. Metodene som benyttes vil også variere.

Alna HMS-senter har kunnskap om dette og vil bistå bedriftene ved gjennomføring av risikovurderinger, samt gi råd om valg av metode og gjennomføring.

Målsettingen med alle kartlegginger er å øke bedriftenes kunnskap om de forskjellige arbeidsmiljøforholdene for å finne ut hvor det er viktigst å sette inn forbedringstiltak. Etter alle kartlegginger blir det skrevet rapport med forslag til forbedringer bedriften kan følge opp.

Vernerunder er en type kartlegging der man benytter befaring/observasjoner med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Hvis du ønsker å lese mer om kartlegger se temaene: 

En vernerunde er en befaring/observasjon hvor fokus er helse, miljø og sikkerhet. Forhold i arbeidsmiljøet som på kort eller lang sikt kan føre til helseplager noteres og i etterkant utarbeides det en handlingsplan for å rette opp dette.

Hensikten med en HMS-revisjon er å se til at bedriften har et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet i tråd med myndighetenes krav. Videre kan vi vurdere om systemet fungerer i praksis.

  • Gjøres det som det står man skal gjøre?
  • Får arbeidstakerne den informasjonen de trenger?
  • Klarer man å dokumentere det som må dokumenteres?
  • Er de fastlagte rutinene hensiktsmessig, eller kan det hele gjøres på en bedre og mer effektiv måte?

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. I AMU skal det siste like mange representanter fra arbeidsgiversiden som fra arbeidstakersiden. Representant fra bedriftshelsetjenesten skal også delta, vi skal være et rådgivende og uavhengig organ, og representerer både arbeidsgiver og arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett. 

AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Ønsker dere å komme i gang med AMU i bedriften så kan vi bistå i prosessen!