Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Det er mange arbeidsgivere som har fått brev i Altinn i desember 2022 angående arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten.

Det kan oppleves som det er nye krav, men § 13-2 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er ikke endret i noe særlig grad. Budskapet og kravene er de samme.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår dem med kravene de har i arbeidsmiljøloven. Herunder kartlegginger og forebyggende tiltak på systematisk HMS-nivå. Dessuten overvåke helsen til arbeidstakere der eksponeringsbildet utløser krav til helseundersøkelse. Bistand skal også gis i forbindelse med tilrettelegging, og vi skal gi informasjon/opplæring om relevant arbeidsmiljø – risiko.

Bedriftshelsetjenesten har en uavhengig rolle og skal også bistå ved henvendelser fra arbeidstakersiden, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Dette er ikke noe nytt, og vi i Alna HMS-senter informerer arbeidsgivere om kravene de har og dette gjenspeiles i handlingsplanene med bedriftene våre.

Vi jobber etter det som er krav i lovverket og det som er mandatet i vår rolle som nøytral samarbeidspartner.

En refleksjon med tanke på vår rolle i bedriftshelsetjenesten:

Skal bedriftshelsetjenesten bare være en tjenesteyter – eller en samarbeidspartner?

Vi erfarer at gode samarbeidsrelasjoner i BHT-arbeidet gir bedre resultater.  Vi må avklare bestillingene; har man valgt riktig fremgangsmåte/metode? F.eks. ved bestilling av helseundersøkelser fra arbeidsgiver – er de underlagt krav med tanke på eksponeringer? og i så fall hyppighet, for hvem etc.

Eller ved konflikter? Er dette en konflikt, eller er det trakassering? Vi må kartlegge og stille spørsmål, slik at vi velger riktig verktøy/metode.

Vi må ha faglige begrunnelser med valg av metode og rådgivning. Vi skal kunne rådgi bedriften/kunden godt nok til at de kan ta valg. Det er arbeidsgiver som har kravene og vi skal samarbeide med dem og utføre tiltak slik at kravene innfris.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning benytter ordet samarbeid, hvor også BHT skal kunne fremme forslag om forebyggende tiltak og sammen med bedriften jobber med risikoreduserende tiltak. Bestillingsavklaring er derfor viktig, det vil medføre at vi treffer bedre med tiltakene.

Det starter med toppledelsen!

Setter toppledelsen og lederne HMS på dagsorden? Det er helt avgjørende for å lykkes!

Dersom ledelsen signaliserer at HMS er VIKTIG så er det gjennomførbart. HMS er en viktig del av leder-rollen. Dersom HMS-arbeidet settes bort til stabsfunksjoner, som HR og HMS-ansatte, vil ikke lederne få eierskap til dette arbeidet.

Ledere som kan HMS, involverer de ansatte og får de med seg! Disse lederne kan prosesser og gjør f.eks risikovurdering i praksis sammen med sine ansatte. Medvirkning og engasjement er viktig for å få det til. De ansatte har erfaringer som kommer HMS-arbeidet til gode.

De lederne som har forståelse for dette vil få til en lærende organisasjon. Det betyr at de kartlegger, gjør tiltak og evaluerer. Dette er et konkret arbeid som vil gi resultater både i arbeidsmiljøet og det økonomiske resultatet på både kort og lang sikt.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å høre mer om oss som leverandør av bedriftshelsetjeneste.

av Gry Berge, daglig leder januar -2023

Mail: gry.berge@alnahms.no

ALNA HMS-senter SA med kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet siden 1987.

alna.hms@alnahms.no
23 24 99 00

Meny